Five Word Reviews

Battle Royale (2000)

Cult film status baffles me.

Read all Five Word Reviews ›

kinji fukasaku, tatsuya fujiwara, aki maeda, taro yamamoto, masanobu ando, kou shibasaki, chiaki kuriyama, takeshi kitano,